EENJARIGE BASISOPLEIDING

IN DE

EXPERIËNTIËLE EN ONTWIKKELINGSGERICHTE

Kinder- en Jeugdpsychotherapie

 

(Incl. Inschrijvingsformulier 2022-2023)

Start: 26 oktober 2022

 

 

Erkend voor tegemoetkoming via

KMO portefeuille

 

Kwaliteitsregistratie voor dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie

Registratienummer:ODB-0003454

 

 

 

Deze praktijkgerichte basisopleiding  wordt inhoudelijk gecoördineerd door

em. Prof. Leni Verhofstadt-Denève (Univ. Gent/Univ. Antw.)

binnen de School  of Experiential-Dialectical Psychodrama (SE-DP)

Email: Leni.Deneve@UGent.be Tel. ++32(0)475 46 30 06    Fax. ++32(0)9 232 58 25

in samenwerking met Moira Verhofstadt (Centrum voor Psychodrama & Psychotherapie)

Email: Moira.Verhofstadt@gmail.com  Tel. ++32(0)486 17 85 61

 

 

 

Studenten opleidingscyclus 2020-2021 (met corona-gezichtsbeschermer)                                                    

        

                                                       ●DOELGROEP

Houders van het diploma van

(1) licentiaat/masters (of in laatste jaar) psychologie, (ortho)pedagogiek;

(2) psychiatrie (of psychiaters in opleiding);

(3) hoger onderwijs; bachelor of laatste jaar (gezondheids- en maatschappelijke sector);

die ervaringsgericht willen kennismaken met experiëntiële en creatief-therapeutische (actie)technieken ten behoeve van kinderen en adolescenten, vanuit een ontwikkelingsgericht-experiëntieel denkkader.

Werkervaring is aangeraden, doch niet vereist.

●FINALITEIT

- Certificaat afgeleverd door de School  of Experiential-Dialectical Psychodrama (SE-DP). Het ligt in de bedoeling dat men na deze basisopleiding de geleerde technieken theoretisch kan onderbouwen en in de eigen praktijk (bij voorkeur ondersteund door intervisie) zou kunnen aanwenden.

-Deze éénjarige basisopleiding beoogt voor alle deelnemers de werkgelegenheid te bevorderen.

 

-

●EVALUATIE

Het eindcertificaat wordt verleend aan studenten die de 11 workshops (georganiseerd in twee trimesters) meevolgden en een  werkstuk, omvattende een synthese, persoonlijke reflectie en integratie van het theoretisch kader, met goed gevolg afwerkten (circa 25 pag.).

Trim. 1 en 2 omvatten resp. vijf (in okt. ‘22 - jan. ‘23) en zes werksessies (in feb. - mei ‘23). Omwille van gegronde redenen kan afwezigheid op max. 2 sessies van het totale programma worden toegelaten, mits het vervullen van compensatie-opdracht(en).

 

 

    ●PROGRAMMA & DOCENTEN

(Cyclus 2022-2023)

 

-1e Trim.: Algemene omkadering; theorie en praktijk met nadruk op doorleefde actie-oefeningen vanuit een  Ontwikkelingsgerichte en Experiëntiële-cliëntgerichte benadering; Psychotherapie met adolescenten; Ontwikkelingspsychologische basisprincipes en Focusing in de behandeling van kinderen en adolescenten; (5Workshops).

-2e Trim.: Verdere uitdieping; incl. Actie- en Drama-methodieken bij kinderen en jongeren; Echtscheidings- en Rouwbegeleiding; begeleiding van Ontwikkelingsstoornissen; Mentaliseren met ouders; Actiemethodieken met ouder en kind; humor in psychotherapie (6 Workshops).

 

1e T R I M ES T E R  (5 workshops)

 

♦ Leni Verhofstadt-Denève  (26-10-22)

em. Hoogleraar Universiteit Gent, Vakgebied Theoretische en Klinische Ontwikkelingspsychologie; Internationaal erkend psychodramatrainer (TEP); Houder van “The European Certificate of Psychotherapy”; Stichter van de School of Experiential-Dialectical Psychodrama; erelid van de Nederlandse-Belgische Vereniging voor Psychodrama; lid van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling; Tot 2015: Co-coördinator en docent in de Postgraduaat-opleiding Psychotherapie jeugd en context. Optie: Integratieve opleiding in de Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte  Kinder- en Jeugdpsychotherapie ; Lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

Thema: Algemene theoretische en methodologische omkadering :

1. Theoretisch kader: Het Fenomenologisch-Dialectisch Persoonsmodel als ondersteuning voor

     een Experiëntiële Ontwikkelingsgerichte psychotherapie

3. Methode: actie- en dramatechnieken; situering en demonstratie

4. Conflictbeleving in actie

5. Vergelijking individuele therapie en groepstherapie

6. Bespreking van de dag en conclusie

 

♦ Willy Colin  (16-11-22)

Werkend lid en erkend supervisor van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling; als orthopedagoog - psychotherapeut werkzaam op een  afdeling voor adolescenten met een internaliserende problematiek van de Universitaire  Kinder- en Jeugdpsychiatrie te Antwerpen; is als staflid en docent verbonden aan FocusoneMotionS; Kernstaflid en docent in de Postgraduaat-opleiding Psychotherapie. Optie: Integratieve opleiding in de Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte  Kinder- en Jeugdpsychotherapie (Universiteit Antwerpen); Redactielid Tijdschrift Cliëntgerichte psychotherapie.

 

Thema: Cliëntgerichte psychotherapie met adolescenten

1. Cliëntgericht paradigma

          1.1 Drie basisconcepten  

          1.2 Gesprekstherapeutische technieken/vaardigheden

          1.3 Parafraseren (actief luisteren) naderbij bekeken

2. Werken met adolescenten

         2.1. Praktijk

          2.2. Kenmerken van de adolescent die een gesprek moeilijk maken

3. Bespreking van de dag en conclusie

 

♦ Anneke Broertjes  (30-11-22)

Orthopedagoog; leerkracht speciaal onderwijs in een Basisschool in Noord Holland; speltherapeut; erkend focusingtrainer. Geregistreerd supervisor en docent aan de, IN Holland, post-HBO opleiding speltherapie.

 

Thema: Inleiding in het focusingproces bij kinderen

1. Theorie van Gendlin

    1.1 Focusing ≠ relaxatie

    1.2 Focusing ≠ fysische ervaringen die te maken hebben met het  

       lichaam zoals het nu is

2. Toepassing/doel van focussen

3. Focussen met kinderen

4. Oefeningen en persoonlijke beleving

5. Bespreking van de dag en conclusie

 

♦ Tine Maeyens  (14- 12- 22)

Klinisch psycholoog, houder van het diploma "Specialisatie-opleiding Ontwikkelingsgerichte en Experiëntiële Kinder- en Jeugdpsychotherapie", lid van de  Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling. Reeds meer dan 20 jaarwerkzaam in een privé-praktijk (“Psy10”) voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen; organiseert tevens opleiding en vorming in speltherapie en kindertherapie.

 

Thema: Ontwikkelingspsychologie als basis voor een  Experiëntiële Ontwikkelingsgerichte  kinderpsychotherapie

1. Normale ontwikkeling + link naar therapie

2. Het verloop van een therapie…

    2.1 Telefonische aanmelding

    2.2 Gesprek met kind alleen

    2.3 Gesprek met de ouders zonder het kind

    2.4 Evaluatie na eerste gesprekken

    2.5 Therapie wordt opgestart… enkele belangrijke regels voor de therapeut       

3. Bespreking van de dag en conclusie

 

♦ Moira Verhofstadt  (11 01 23)

Internationaal erkend als "Certified Practitioner Psychodrama" (CP); Houder van “The European Certificate of Psychotherapy; Stichter van het Centrum voor Psychodrama en Psychotherapie; Lid van de Nederlands-Belgische Vereniging voor Psychodrama; Werkzaam als privé therapeut, supervisor en docent in het Centrum voor Psychodrama en Psychotherapie en in het therapiecentrum “De Bleekweide”.  Medestichter van vzw Touché, Penitentiaire en postpenitentiaire begeleiding van (ex)- gedetineerden met een agressieproblematiek; Kernstaflid en docent in de Postgraduaat-opleiding Psychotherapie. Optie: Integratieve opleiding in de Experiëntiële en Ontwikkelings-gerichte  Kinder- en Jeugdpsychotherapie (Universiteit Antwerpen).

 

Thema: Praktische inleiding in het aanwenden van ontwikkelingsgerichte actie- en dramatechnieken bij kinderen en jongeren  DEEL 1  

1. Didactische psychodrama-demonstraties en theoretische terugkoppeling

2. Introductie-oefeningen in groep

3. Ervarend leren: praktische oefeningen in subgroepen (onder supervisie)

4. Praktische vergelijking individuele therapie en groepstherapie

5. Bespreking van de dag en conclusie

 

                        

                                                                          

2e T R I M ES T E R  ( 6 workshops)

          

♦ Moira Verhofstadt  (01- 02- 23)

Thema: Praktische inleiding in het aanwenden van ontwikkelingsgerichte actie- en dramatechnieken bij kinderen en jongeren  DEEL 2

1. Didactische psychodrama-demonstraties en theoretische terugkoppeling

2. Introductie-oefeningen in groep

3. Ervarend leren: praktische oefeningen in subgroepen (onder supervisie)

4. Praktische vergelijking individuele therapie en groepstherapie

5. Bespreking van de dag en conclusie

 

♦ Lut Celie  (01- 03- 23)

Werkt als Integratief Psychotherapeut met kinderen, jongeren en volwassenen in het therapiecentrum De Bleekweide. Coördianator van het Bleekweideteam. Als trainingsdocent verbonden aan de Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie (AIHP). Lid van de Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie (BNVIP) vzw. Houder van “The European Certificate of Psychotherapy’. Erkend supervisor voor de AIHP. Freelance trainingsdocent. Auteur van het Kleine Sterven (Leuven, Van Halewyck, 1996, 360p.), De kindertaal van rouw (in Leven met gemis, handboek over rouw, rouwbegeleiding en rouwtherapie, Wijgmaal-Leuven, 2007, pp. 245-262), Luister nu eens naar mij! Ondergesneeuwde gevoelens bij kinderen en jongeren (Leuven, Van Halewyck, 2008, 208p), Anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren (Leuven, Van Halewyck, 2013, 238p), Weerslag van het onderzoek en medewerking aan de conclusies van het boek Scheiden in Meervoud. Over partners, kinderen en grootouders (Leuven, Acco, 2013, 332p, olv Prof. D. Mortelmans).

Thema: Therapeutische begeleiding van kinderen en jongeren bij echtscheidingsproblemen

1. Algemene duiding/Theorie: voormiddag

        1.1 Mogelijke impact van een scheiding op het kind, jongere

        1.2 Ontwikkelingsfase versus moment van de scheiding

        1.3 Het loyaliteitsprincipe: existentiële en verworven, verticale, horizontale en gespleten

              loyaliteit

         1.4 Het belang van het ouderschap: betrouwbaar vader- en moederschap

        1.5 Verliestaken van Worden en het duale Procesmodel toegepast in een therapiesetting bij

              kinderen en jongeren na een scheiding

         1.6 Reflecties en conclusies op  recent wetenschappelijk onderzoek gebundeld in boek

   ‘Scheiden in meervoud’.

2. Inoefenen van werkmethodieken: namiddag

2.1 De vertelmethodiek (het kind heeft recht op het èchte verhaal) adhv de vertelkoffer: gebruik makend van praatpapieren, poppetjes en ander symbool communicatief materiaal wordt de   realiteit van de scheiding binnengebracht op een ervaringsgerichte manier.

2.2 Film: Julie (uit De Bleekweide reeks), aan de slag met ‘schuldgevoelens’ vh kind en een ‘scheidingsritueel’ door het kind zelf bedacht.

2.3 Oefenen van een adviesgesprek (voor, tijdens of na scheiding) met de ouders of bredere context van het kind/jongere vanuit een casus (door studenten aangebracht).

 3.Bespreking van de dag en conclusie

 

♦ Lut Célie  (22- 03- 23)

Thema: De kindertaal van rouw in een therapeutische setting  

1. ‘Anders’ kijken en luisteren naar rouw van kinderen en jongeren.

1.1 Kijken met een dubbele bril

1.2 Het emotionele vat

2. Het belang van het basisnest en de bredere context (vanuit systemisch perspectief).

2.1 Het basisnest (verbinding en hechting)

2.2 Dedecteren van introjecten en vlucht- of overlevingsmechanismes over generaties

     heen (intergenerationele ballast).

3.Wat is specifiek voor kinderen en jongeren in het omgaan met rouw en emotionele pijn!

4.Van gewone verliesreactie naar signaalgedrag.

4.1 Hoe herkennen we ‘gewone’ verliesreacties?

4.1 Hoe toont signaalgedrag (onverwerkte rouw) zich? + casus

5.Algemene theoretische kaders en duiding betreffende ‘rouw’.

5.1 Leeftijd en doodsconcept

5.2 Hoe omgaan met vragen over de dood

5.3 Het Duale Procesmodel

5.4 Rouwtaken van WORDEN + ervaringsgerichte oefening.

6.De kinder/pubertaal van rouw

6.1 Exposure behandeling (taal geven aan binnenwerelden) Symboolcommunicatieve- en

     creatieve taal van rouw

6.2 Verschillende methodieken en het leren gebruiken van materialen om uiting te geve

     aan rouw en/of emotionele pijn van kinderen/jongeren

7.Bespreking van de dag en conclusie

 

♦ Jella Govaerts (26 04 23)
Klinisch orthopedagoog; Kinder- en jongerenpsychotherapeut in de Experiëntiëel en ontwikkelingsgerichte psychotherapie. Erkend lid van de VVCEPC en aspirant supervisor. Werkzaam als psychotherapeut in zelfstandige praktijk voor kinderen en jongeren en als orthopedagoog in MFC OLO; staflid in de Postgraduaat-opleiding Psychotherapie aan de Universiteit Antwerpen Optie 2: Integratieve opleiding in de Experiëntiële en ontwikkelingsgerichte  Kinder- en Jeugdpsychotherapie.

Thema: Mentaliseren in ouderbegeleiding

 1. Omschrijving van “Mentaliseren”
2. Belang?
3. Hoe toepassen?
4. Praktische oefening
We oefenen hoe je vanaf het eerste contact een mentaliserende houding kan aannemen als therapeut en hoe je tijdens de exploratiefase, het adviesgesprek en ouderbegeleiding mentaliseren bij ouders kan bevorderen.

 

 

 Olivier Givron  (10- 05- 23)

Klinisch orthopedagoog; Kinder- en jongerenpsychotherapeut in de Experiëntiëel en ontwikkelingsgerichte psychotherapie; Gecertificeerd Psychodramaturg (CP) en EFT-therapeut (Level 2). Erkend lid van de VVCEPC en Lid van de VMP. Werkzaam als psychotherapeut in het MFC Clara Fey voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte of matige verstandelijke handicap met bijkomende psychiatrische problematiek; Co-coördinator en docent in de Postgraduaat-opleiding Psychotherapie aan de Universiteit van Antwerpen: Optie 1: Integratieve opleiding in de Experiëntiële en cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren en Optie 2: Integratieve opleiding in de Experiëntiële en ontwikkelingsgerichte  Kinder- en Jeugdpsychotherapie.

 

Thema: Inleiding in het werken met kinderen met een ontwikkelingsstoornis

1. De sociaal-emotionele ontwikkeling nader bekeken

2. De ontwikkelingsstoornis of waar loopt het fout?

3. Het stimuleren van ontwikkeling via spel:

        3.1 Oefenen in het herstellen van contact

       3.2 Oefenen in het stimuleren van wederkerigheid

       3.3 Het belang van regulatie

 4. Bespreking van de dag en conclusie   

                                                                                  

           

♦ Leni Verhofstadt-Denève  (31- 05- 23)

Thema: Speelse actiegerichte methodieken  met kinderen & opleidingsafsluiting

1. De magische winkel: Fictie en realiteit; humor en ernst in psychotherapie met kinderen

2. Een kindgerichte actie-observatie strategie via het werken met dyades

3. Groepsafscheid en toekomstplannen

4. Algemene opleidingsevaluatie en conclusie

 

 

● WERKVORM

De leergangen worden ingericht in de vorm van praktische ervaringsgerichte workshops waarbij theorie en praktijk zeer nauw bij elkaar aansluiten. Er wordt steeds gewerkt binnen een beveiligende niet confronterende sfeer met mogelijkheid tot actieve inbreng van de deelnemers.

 

 

  ● CURSUSMATERIAAL

Verplichte  handboeken:

-Leijssen, M. Gids voor gesprekstherapie. Utrecht: De Tijdstroom. Vooraf door studenten aan te schaffen.

-Verhofstadt-Denève, L.: Zelfreflectie en persoonsontwikkeling. Een handboek voor Ontwikkelings-

gerichte psychotherapie. Leuven/Amersfoort of Voorburg: Acco 2007. Dit boek kan op  de eerste workshop worden  aangeschaft aan studentenprijs: 20€ .

Capita selecta in relatie tot de behandelde thema's: theoretische achtergrond, gehanteerde methoden

en technieken, empirische ondersteuning (worden gratis, in digitale vorm, aan de studenten bezorgd).

 

   ●TIJDSTIP, LOCATIE, ORGANISATIE

 

De 11 workshops van elk 6u worden gegeven in twee modules; op woensdag van 9.30u tot 16.45u.

1e Trim.: Vijf workshops: TOTAAL: 30u

2e Trim.: Zes workshops: TOTAAL: 36u

Alle sessies gaan door te Gent: Groot Begijnhof 16, 9040 Sint Amandsberg (bij Gent)

 

 

● OPLEIDINGSKOSTEN

 

Opleidingskosten: 1767€ (incl. 306,67€ BTW)

Inclusief: 11 interactieve workshops door gespecialiseerde docenten in een zeer verzorgde, gezellige locatie, voorzien van degelijke didactische ondersteuning; bijhorende teksten, handouts, beoordeling eindwerk , certificaat; Koffie/thee met versnapering en broodjeslunch; proclamatie-bijeenkomst & receptie.

Exclusief: 2 handboeken, verplaatsingsvergoedingen en eventueel bijkomende onvoorziene kosten.

 

Hierbij bestaat de mogelijkheid tot eventueel speciale tussenkomsten te bekomen vanwege de overheid.

 

                                     ● OVERHEIDSTEGEMOETKOMINGEN

                                                

De School of Experiential-Dialectical Psychodrama (IE-DP) is als opleidingsverstrekker officieel erkend voor de volgende tegemoetkomingen verleend door de VDAB en de Vlaamse Overheid.

 

KMO-Portefeuille (KMO-P)

De KMO-P is een zeer belangrijke subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse KMO’s en vrije beroepen.

indien je verbonden bent aan een KMO, kan je  een belangrijke tegemoetkoming krijgen (tot 30%) voor je “opleidingskosten” (omschrijving zie hoger) via de Vlaamse Overheid.

In tegenstelling tot het bekomen van OC (cf infra) vereist een KMO-P geen voorafgaande  loopbaanbegeleiding en is financieel ook interessanter dan OC.  

Een vergoedingscombinatie via KMO-P en OC is niet mogelijk.

TIP: Informeer zo snel mogelijk of je voor een KMO-P in aanmerking komt. Zo ja, kan je reeds snel je  aanvraag  bij de bevoegde overheidsdienst indienen voor de GEHELE opleiding. Eerste & tweede trimester worden door de overheid beschouwd als een geheel. Aanvragen  voor beide modules zijn slechts mogelijk tot maximaal 14 dagen na de startdag van  de gehele opleiding.

INFO zie: www.KMOportefeuille.be  (klik op "Hoe registreren en aanmelden") of bel naar het gratis telefoon-nummer 1700.

 

Opleidingscheques (OC)

Je  kan OC aanvragen na het verkrijgen van een attest (via een, weliswaar vrij eenvoudige, loopbaanbegeleiding) waarin de Eenjarige Basisopleiding in de Experiëntiële & Ontwikkelingsgerichte Kinder-Jeugdpsychtherapie wordt vermeld als noodzakelijk opleidings-item binnen je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

TIP: Indien je denkt dat je voor OC in aanmerking komt (en niet voor KMO-P) start dan zo snel mogelijk met een erkende loopbaanbegeleiding!!!

INFO  POP zie: website www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers  of bel het gratis nummer

0800 30 700.

TIP: Hetzelfde POP-attest kan je ook benutten voor het bekomen van VOV (zie volgend punt).

 

Vlaams Opleidingsverlof (VOV) vervangt het vroegere Betaald Educatief Verlof (BEV)

Een VOV-tegemoetkoming kan omschreven worden als het recht toegekend aan werknemers uit de privé-sector om erkende opleidingen te volgen en op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon.

VOV kan wel eventueel gecombineerd worden met KMO-P of  OC.

Belangrijke opmerking: de vrij eenvoudige, loopbaanbegeleiding met POP is (zoals voor de opleidingscheques) noodzakelijk om  voor deze basisopleiding een VOV tegemoetkoming te krijgen).

 

 

●INSCHRIJVING (2022-2023)

 

Om in te schrijven stuur het (volledig ingevuld) aanmeldingsformulier op, samen met een kopie

van jouw diploma (of desnoods een getuigschrift/puntenbriefje van je laatste opleidingsjaar)

Je zal dan na ong. een week bericht krijgen of je voldoet aan de basisvoorwaarden, en zo ja, een betalingsformulier ontvangen.

BELANGRIJKE OPMERKING: Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan de opleidingsvoorwaarden (Zie hoger onder “Doelgroep”) dan is het zeer aangeraden zo snel  mogelijk het aanmeldingsformulier in te sturen, daar het aantal deelnemers beperkt is. Is de opleiding reeds volzet dan  ontvang je info over alternatieve mogelijkheden met  tevens voorrang voor de eerstvolgende cyclus academiejaar (2023-2024).

 

 

 

                                          INSCHRIJVINGSFORMULIER                                         

(Opleidingscyclus 2022-2023)

 

Hierbij stel ik mij kandidaat tot deelname aan de
Eenjarige praktijkgerichte Basisopleiding in de
    
Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte Kinder- en Jeugdpsychotherapie
Registratienummer: ODB-0003454

ingericht door het IE-DP (DV.O217006   BE 0634.823032)

                                                               Start: 13/10/21   Kostprijs: 1767€ (incl BTW)
                                                    (Info zie website: www.VerhofstadtDene€ve.be)
 

                        (Indien handschrift, ev. in hoofdletters invullen a.u.b.)

    JOUW NAAM:.....................................VOORNAAM:..........................GEBOORTEDATUM....../....../19....

     RIJKSREGISTERNR. ………………………….
 

     EINDDIPLOMA:................................................................................................................
 

     AFGESTUDEERD IN HET JAAR: ..........  INSTELLING...................................................................
 

    LAATSTE JAAR MASTER: JA/NEEN(1)     indien Ja: Richting:………………………………………..
 

    PSYCHIATER (IN OPLEIDING): JA/NEEN(1)   indien ja: Richting:……………………………………..
 

     THUISADRES: ..................................................................................................................

      TEL:........................E-MAIL:

 

      WERKADRES (ev.):....................................................................................................................

      TEL………………………......E-MAIL:

 

      ACTUELE WERKSETTING: (werkervaring isgeen vereiste)(indien je werkt: korte omschrijving; incl. timing): ..................................

      .....................................................................................................................................

      .....................................................................................................................................
         OMSCHRIJF KORT JOUW MOTIVATIE TOT DEELNAME AAN DEZE OPLEIDING: ..................................

      .....................................................................................................................................

      .....................................................................................................................................     

 

       IK VERMOED IN AANMERKING TE KOMEN  VOOR KMO-PORTEFEUILLE:  (info: Vl.  Overh.: tel. 1700)      

INDIEN JA: op grond van(1):
             - statuut als Zelfstandige/  BTW/KBOnr.  0
. . .   . . .  . . .
             - loondienst bij een  KMO/  BTW/KBOnr.  0
. . .   . . .  . . .

  - activiteiten in mijn KMO/  BTW/KBOnr.  0 . . .   . . .  . . .
             - ev. ander: …………………………………………… BTW/KBOnr.  0
. . .   . . .  . . .
    

     Ik denk er aan om een eenvoudige LOOPBAANBEGELEIDING te volgen met een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP-attest
    met vermelding van de
Basisopleiding in de  Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte Kinder- en Jeugdpsychotherapie)
            JA/NEEN(1) (INFO zie:  pop.pdf (vdab.be)
            Zo JA;  voor het tevens kunnen bekomen van(1):   Vlaams Opleidingsverlof (VOV) (info: Vl. Overheid: tel 1700)     
                                                                                     
Opleidingscheques (OCH) (info: Vl. Overheid: tel 1700)     

    Graag een
rekeningnr. Voor latere mogelijkheid tot vlotte terugbetaling van ev. voorschotten…

                                   IBAN:    BE . .   . . . .   . . . .   . . . .
                                  Naam van de houder: ………………………………………..

 

     EV. VRAGEN/OPMERKINGEN: .....................................................................................

     .....................................................................................................................................

     .....................................................................................................................................

 

     

     Datum: . ./. . /2022                                                                  Handtekening   (naam)

 

                                                                                               

                                                                                                 

Gelieve dit aanmeldingsformulier te mailen naar:    Leni.Deneve@UGent.be   en    moira.verhofstadt@gmail.com samen met een  copie van jouw identiteitskaart en diploma (of een getuigschrift/puntenbriefje) van je laatste opleidingsjaar).

OF
stuur alles naar volgend  adres:              L. Verhofstadt-Denève

                                                       School  of Experiential-Dialectical Psychodrama

Bergwegel 74, B-9820 Merelbeke, België

 

Je zal snel antwoord ontvangen of je voldoet aan de deelname-criteria.

Bij goedkeuring kan je dan nog steeds beslissen of je effectief wenst deel te nemen.
 

 

 

(1) Gelieve het juiste te onderstrepen en in te vullen

 

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

 

 

 

Welkom.

Curriculum.

Publicaties.

Opleidingsoverzicht.

Eenjarige basisopleiding.

Psychother. Volwass..

Psychodrama-opleiding.

CPD-Puppets Kit.

Nuttige links.

Contact.