Welkom

Curriculum

Publicaties

Opleidingsoverzicht

Eenj. basis-opleiding

Vierj. postgrad.-opleiding

Psychodrama-opleiding

Nuttige links

CPD-Puppets kit

Contact

 

EENJARIGE BASISOPLEIDING

IN DE

EXPERIËNTIËLE EN ONTWIKKELINGSGERICHTE

Kinder- en Jeugdpsychotherapie

Erkend voor tegemoetkoming via Betaald Educatief Verlof, Opleidingscheques en

KMO portefeuille

 

(incl. Aanmeldingsformulier 2019-2020)

 

Deze praktijkgerichte basisopleiding  wordt inhoudelijk gecoördineerd door

em. Prof. Leni Verhofstadt-Denève (Univ. Gent/Univ. Antw.)

binnen de School  of Experiential-Dialectical Psychodrama (IE-DP)

Email: Leni.Deneve@UGent.be Tel. ++32(0)475 46 30 06    Fax. ++32(0)9 232 58 25

in samenwerking met Moira Verhofstadt (Centrum voor Psychodrama & Psychotherapie)

Email: Moira.Verhofstadt@gmail.com  Tel. ++32(0)486 17 85 61

 

 

 

 

 

                            Studenten opleidingscyclus 2018-2019

 

●DOELGROEP

Houders van het diploma van

(1) licentiaat/masters (of op ogenblik van de opleiding in laatste jaar) psychologie, (ortho)pedagogiek;

(2) psychiatrie (of psychiaters in opleiding);

(3) hoger onderwijs of bachelor (gezondheids- en maatschappelijke sector);

die ervaringsgericht willen kennismaken met experiëntiële en creatief-therapeutische (actie)technieken ten behoeve van kinderen en adolescenten, vanuit een ontwikkelingsgericht-experiëntieel denkkader.

 

●FINALITEIT

-Aanwezigheidsattest (na module 1); Certificaat (na module 2) afgeleverd door de School  of Experiential-Dialectical Psychodrama (SE-DP). Het ligt in de bedoeling dat men na deze basisopleiding de geleerde technieken (met intervisie) in de eigen praktijk zou kunnen aanwenden.

-Deze éénjarige basisopleiding beoogt voor alle deelnemers de werkgelegenheid te bevorderen.

 

-Voor de groepen (1) en (2) fungeren deze leergangen tevens als --niet verplichte, maar nuttige-- voorbereiding op de erkende Postgraduaat-opleiding Psychotherapie. Optie: Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte  Kinder- en Jeugdpsychotherapie (Universiteit Antwerpen). Nieuwe cyclus: start okt. 2019; Selectie april/mei 2019); erkend  door de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC); de  Nederlandse & Belgische Examenstichting Psychodrama, Sociodrama & Groepspsychotherapie (NBES), de Federation of European Psychodrama Training Organisations (FEPTO) en de European Association of Psychotherapy (EAP).

 

●EVALUATIE

Het eindcertificaat wordt verleend aan studenten die de 11 workshops (georganiseerd in twee modules) meevolgden en een  werkstuk, omvattende een synthese, persoonlijke reflectie en integratie van het theoretisch kader, met goed gevolg afwerkten (circa 25 pag.). Module 1 en 2 omvatten resp. vijf (in okt.-dec.) en zes werksessies (in jan.-maart). Omwille van gegronde redenen kan afwezigheid op max. 2 sessies van het totale programma worden toegelaten, mits het vervullen van compensatie-opdracht(en).

 

●PROGRAMMA & DOCENTEN (Onder voorbehoud! definitief programma ’19 -’20 vanaf 01 04 ’19)

In beide modules wordt persoonlijk integratief gericht gewerkt volgens de methodiek van “Ervarend Leren”

-Module 1: Algemene omkadering; theorie en praktijk met nadruk op de Experiëntiëel-cliëntgerichte benadering en Ontwikkelingspsychologische basisprincipes  (5 Workshops).

-Module 2: Theorie en praktijk met nadruk op de Ontwikkelingsgerichte benadering; terugkoppeling en integratie   (6 Workshops).

 

M O D U L E   1 (2019)  

♦ Leni Verhofstadt-Denève (09 10 2019)

em. Hoogleraar Universiteit Gent, Vakgebied Theoretische en Klinische Ontwikkelingspsychologie; Internationaal erkend psychodramatrainer (TEP); Houder van “The European Certificate of Psychotherapy”; Stichter van de School of Experiential-Dialectical Psychodrama; erelid van de Nederlandse-Belgische Vereniging voor Psychodrama; lid van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling; Tot 2015: Co-coördinator en docent in de Postgraduaat-opleiding Psychotherapie. Optie: Integratieve opleiding in de Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte  Kinder- en Jeugdpsychotherapie ; Lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

Thema: Algemene theoretische en methodologische omkadering :

1. Theoretisch kader: Het Fenomenologisch-Dialectisch Persoonsmodel als ondersteuning voor

     een Experiëntiële Ontwikkelingsgerichte psychotherapie

3. Methode: actie- en dramatechnieken; situering en demonstratie

4. Conflictbeleving in actie

5. Vergelijking individuele therapie en groepstherapie

6. Bespreking van de dag en conclusie

 

♦ Willy Colin  (23 10  2019)

Werkend lid en erkend supervisor van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling; als orthopedagoog - psychotherapeut werkzaam op een  afdeling voor adolescenten met een internaliserende problematiek van de Universitaire  Kinder- en Jeugdpsychiatrie te Antwerpen; is als staflid en docent verbonden aan FocusoneMotionS; Kernstaflid en docent in de Postgraduaat-opleiding Psychotherapie. Optie: Integratieve opleiding in de Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte  Kinder- en Jeugdpsychotherapie (Universiteit Antwerpen); Redactielid Tijdschrift Cliëntgerichte psychotherapie.

 

Thema: Cliëntgerichte psychotherapie met adolescenten

1. Cliëntgericht paradigma

          1.1 Drie basisconcepten  

          1.2 Gesprekstherapeutische technieken/vaardigheden

          1.3 Parafraseren (actief luisteren) naderbij bekeken

2. Werken met adolescenten

         2.1. Praktijk

          2.2. Kenmerken van de adolescent die een gesprek moeilijk maken

3. Bespreking van de dag en conclusie

 

♦ Maaike Afschrift  (06 11 2019)

Klinisch psycholoog en psychotherapeut; cliëntgericht-experiëntiële ​psychotherapie, specialisatie in Focusing Oriented psychotherapie; experiënti​eel groepstherap​eut; werkend lid en erkend supervisor van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling; staflid van de nieuwe eenjarige opleiding ​Focusing Oriented Psychotherapie en Counseling van Focus on Emotion vzw; leertherapeut voor de Postgraduaatopleiding Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie aan de KULeuven; ​Sinds 2012 als zelfstandige werkzaam in een privépraktijk voor psychotherapie en supervisie en in de groepspraktijk ​Gerststraatpsychologen (Gent). Voorheen 15 jaar werkzaam in Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in Brugge.

 

Thema: Blik op de eigen persoon (intro leertherapie): een Cliëntgericht-Experiëntiële benadering

1. Inleiding                                                                                                                                        

2. Een blik op mijn persoon                                                                                                           

    2.1.  Communicatie met de ander                                                                                   

    2.2.   De acceptatie-tolerantiegrens                                                                                      

    2.3.   Kernkwadranten                                                                                                             

    2.4.   Professionele betrokkenheid: afstand versus nabijheid  

3. Bespreking van de dag en conclusie

 

♦ Tine Maeyens  (20 11 2019)

Klinisch psycholoog, houder van het diploma "Specialisatie-opleiding Ontwikkelingsgerichte en Experiëntiële Kinder- en Jeugdpsychotherapie", lid van de  Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling. Reeds meer dan 20 jaarwerkzaam in een privé-praktijk (“Psy10”) voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen; organiseert tevens opleiding en vorming in speltherapie en kindertherapie.

 

Thema: Ontwikkelingspsychologie als basis voor een  Experiëntiële Ontwikkelingsgerichte  kinderpsychotherapie

1. Normale ontwikkeling + link naar therapie

2. Het verloop van een therapie…

 1.1 Telefonische aanmelding

 1.2 Gesprek met kind alleen

 1.3 Gesprek met de ouders zonder het kind

 1.4 Evaluatie na eerste gesprekken

 1.5 Therapie wordt opgestart… enkele belangrijke regels voor de therapeut       

3. Bespreking van de dag en conclusie

 

♦ Anneke Broertjes   (11 12 2019)

Orthopedagoog; leerkracht speciaal onderwijs in een Basisschool in Noord Holland; speltherapeut; erkend focusingtrainer. Geregistreerd supervisor en docent aan de, IN Holland, post-HBO opleiding speltherapie.

 

Thema: Inleiding in het focusingproces bij kinderen

1. Theorie van Gendlin

 1.1 Focusing ≠ relaxatie

 1.2 Focusing ≠ fysische ervaringen die te maken hebben met het  

       lichaam zoals het nu is

2. Toepassing/doel van focussen

3. Focussen met kinderen

4. Oefeningen en persoonlijke beleving

5. Bespreking van de dag en conclusie

 

 

                          

                                                                           M O D U L E   2  (2020)

♦ Moira Verhofstadt  (08  01 2020)

Internationaal erkend als "Certified Practitioner Psychodrama" (CP); Houder van “The European Certificate of Psychotherapy; Stichter van het Centrum voor Psychodrama en Psychotherapie; Lid van de Nederlands-Belgische Vereniging voor Psychodrama; Werkzaam als privé therapeut, supervisor en docent in het Centrum voor Psychodrama en Psychotherapie en in het therapiecentrum “De Bleekweide”.  Medestichter van vzw Touché, Penitentiaire en postpenitentiaire begeleiding van (ex)- gedetineerden met een agressieproblematiek; Kernstaflid en docent in de Postgraduaat-opleiding Psychotherapie. Optie: Integratieve opleiding in de Experiëntiële en Ontwikkelings-gerichte  Kinder- en Jeugdpsychotherapie (Universiteit Antwerpen).

 

Thema: Praktische inleiding in het aanwenden van ontwikkelingsgerichte actie- en dramatechnieken bij kinderen en jongeren  DEEL 1  

1. Didactische psychodrama-demonstraties en theoretische terugkoppeling

2. Introductie-oefeningen in groep

3. Ervarend leren: praktische oefeningen in subgroepen (onder supervisie)

4. Praktische vergelijking individuele therapie en groepstherapie

5. Bespreking van de dag en conclusie

 

♦ Moira Verhofstadt   (22 01 2020)

Thema: Praktische inleiding in het aanwenden van ontwikkelingsgerichte actie- en dramatechnieken bij kinderen en jongeren  DEEL 2

1. Didactische psychodrama-demonstraties en theoretische terugkoppeling

2. Introductie-oefeningen in groep

3. Ervarend leren: praktische oefeningen in subgroepen (onder supervisie)

4. Praktische vergelijking individuele therapie en groepstherapie

5. Bespreking van de dag en conclusie

 

♦ Lut Celie  (05 02 2020)

Werkt als Integratief Psychotherapeut met kinderen, jongeren en volwassenen in het therapiecentrum De Bleekweide. Coördianator van het Bleekweideteam. Als trainingsdocent verbonden aan de Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie (AIHP). Lid van de Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie (BNVIP) vzw. Houder van “The European Certificate of Psychotherapy’. Erkend supervisor voor de AIHP. Freelance trainingsdocent. Auteur van het Kleine Sterven (Leuven, Van Halewyck, 1996, 360p.), De kindertaal van rouw (in Leven met gemis, handboek over rouw, rouwbegeleiding en rouwtherapie, Wijgmaal-Leuven, 2007, pp. 245-262), Luister nu eens naar mij! Ondergesneeuwde gevoelens bij kinderen en jongeren (Leuven, Van Halewyck, 2008, 208p), Anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren (Leuven, Van Halewyck, 2013, 238p), Weerslag van het onderzoek en medewerking aan de conclusies van het boek Scheiden in Meervoud. Over partners, kinderen en grootouders (Leuven, Acco, 2013, 332p, olv Prof. D. Mortelmans).

Thema: Therapeutische begeleiding van kinderen en jongeren bij echtscheidingsproblemen

1. Algemene duiding/Theorie: voormiddag

        1.1 Mogelijke impact van een scheiding op het kind, jongere

        1.2 Ontwikkelingsfase versus moment van de scheiding

        1.3 Het loyaliteitsprincipe: existentiële en verworven, verticale, horizontale en gespleten

              loyaliteit

         1.4 Het belang van het ouderschap: betrouwbaar vader- en moederschap

        1.5 Verliestaken van Worden en het duale Procesmodel toegepast in een therapiesetting bij

              kinderen en jongeren na een scheiding

         1.6 Reflecties en conclusies op  recent wetenschappelijk onderzoek gebundeld in boek

   ‘Scheiden in meervoud’.

2. Inoefenen van werkmethodieken: namiddag

2.1 De vertelmethodiek (het kind heeft recht op het èchte verhaal) adhv de vertelkoffer: gebruik makend van praatpapieren, poppetjes en ander symbool communicatief materiaal wordt de   realiteit van de scheiding binnengebracht op een ervaringsgerichte manier.

2.2 Film: Julie (uit De Bleekweide reeks), aan de slag met ‘schuldgevoelens’ vh kind en een ‘scheidingsritueel’ door het kind zelf bedacht.

2.3 Oefenen van een adviesgesprek (voor, tijdens of na scheiding) met de ouders of bredere context van het kind/jongere vanuit een casus (door studenten aangebracht).

 3.Bespreking van de dag en conclusie

 

♦ Lut Célie  (19 02 20)

Thema: De kindertaal van rouw in een therapeutische setting  

1. ‘Anders’ kijken en luisteren naar rouw van kinderen en jongeren.

1.1 Kijken met een dubbele bril

1.2 Het emotionele vat

2. Het belang van het basisnest en de bredere context (vanuit systemisch perspectief).

2.1 Het basisnest (verbinding en hechting)

2.2 Dedecteren van introjecten en vlucht- of overlevingsmechanismes over generaties

     heen (intergenerationele ballast).

3.Wat is specifiek voor kinderen en jongeren in het omgaan met rouw en emotionele pijn!

4.Van gewone verliesreactie naar signaalgedrag.

4.1 Hoe herkennen we ‘gewone’ verliesreacties?

4.1 Hoe toont signaalgedrag (onverwerkte rouw) zich? + casus

5.Algemene theoretische kaders en duiding betreffende ‘rouw’.

5.1 Leeftijd en doodsconcept

5.2 Hoe omgaan met vragen over de dood

5.3 Het Duale Procesmodel

5.4 Rouwtaken van WORDEN + ervaringsgerichte oefening.

6.De kinder/pubertaal van rouw

6.1 Exposure behandeling (taal geven aan binnenwerelden) Symboolcommunicatieve- en

     creatieve taal van rouw

6.2 Verschillende methodieken en het leren gebruiken van materialen om uiting te geve

     aan rouw en/of emotionele pijn van kinderen/jongeren

7.Bespreking van de dag en conclusie

 

 Greet Splingaer (11 03 2020)

Lic. in de psycho- en orthopedagogiek, postgraduaat opleiding relatie- en gezinstherapie, opleiding Gestalteducatie. Specialisatieopleidingen in kindgerichte gezinstherapie

Werkt als gezinstherapeut in Therapiecentrum Rapunzel en is Coördinator en hoofdopleider in Rapunzel.

Erkend als opleider en supervisor door de Belgische vereniging voor systeemtherapie-opleiders

 

Thema: Kindgerichte gezinstherapie

   1.Gezinstherapie                                                                                                                             

   2. Een gezinsdynamisch ontwikkelingskader: co-evolutie-processen tussen kinderen, jongeren

       en  gezinnen            

   3. Individuele of gezinstherapie?                                                                                                   

   4. Processen binnen gezinstherapie

       4.1. Verbreden                                                                                                                        

           4.1.1. Houvast versus frustreren                                                                    

           4.1.2. Innemen van een triadische positie                                                    

        4.2. Verdiepen                                                                                                                        

    5. Methodieken: het gebruik van materiaal                                                                                 

        5.1.  Spelmateriaal                                                                                                                  

        5.2.  Sprookjes

    6. Bespreking van de dag en conclusie

                                                                                                   

♦ Leni Verhofstadt-Denève  (19 03 2020)

Thema: Psychodramatherapie  met jonge kinderen & evaluatie van de opleiding

1. Fictie en realiteit; humor en ernst in psychotherapie met kinderen

2. Synthesebespreking: Ontwikkelingsgerichte en Experiëntiële  psychotherapie

3. Groepsafscheid en toekomstplannen

4. Algemene opleidingsevaluatie en conclusie

 

● WERKVORM

De leergangen worden ingericht in de vorm van praktische ervaringsgerichte workshops waarbij theorie en praktijk zeer nauw bij elkaar aansluiten. Er wordt steeds gewerkt binnen een beveiligende niet confronterende sfeer met mogelijkheid tot actieve inbreng van de deelnemers.

 

● CURSUSMATERIAAL

Verplichte  handboeken:

-Leijssen, M. Gids voor gesprekstherapie. Utrecht: De Tijdstroom. Vooraf door studenten aan te schaffen.

-Verhofstadt-Denève, L.: Zelfreflectie en persoonsontwikkeling. Een handboek voor Ontwikkelings-

gerichte psychotherapie. Leuven/Amersfoort of Voorburg: Acco 2007. Dit boek kan op  de eerste workshop worden  aangeschaft aan studentenprijs: 20€ .

Capita selecta in relatie tot de behandelde thema's: theoretische achtergrond, gehanteerde methoden

en technieken, empirische ondersteuning (worden gratis, in digitale vorm, aan de studenten bezorgd).

 

●TIJDSTIP, LOCATIE, ORGANISATIE (cyclus 2019-2020)

De 11 workshops van elk 6u worden gegeven in twee modules; op woensdag van 9.30u tot 16.45u.

Module 1:Vijf workshops in 2019:(Onder voorbehoud) 09 & 23 oct.; 06 & 20 nov.;11 dec. TOTAAL: 30u

Module 2:Zes workshops in 2020:(Onder voorbehoud) 08 & 22 jan.;05 & 19 febr.;11 & 19 maart)TOT.: 36u

Alg. TOTAAL: 66u contactonderwijs.

Alle sessies gaan door te Gent: Groot Begijnhof 16, 9040 Sint Amandsberg.

 

● OPLEIDINGSKOSTEN

1e en 2de module resp. 730€ en 876€ (kan in schijven worden vergoed; zie info onder Rubriek “Inschrijving”);

Verminderde prijs  voor masters-laatstejaarsstudenten en afgestudeerden met VDAB attest “in beroepsin-schakelingstijd. wachttijd” (Info VDAB-attest bel gratis nummer: 0800 30 700).

1e en 2de module, verminderd tarief resp. 665€ en 799€.

Inclusief:11 interactieve workshops door gespecialiseerde docenten in een zeer verzorgde, gezellige locatie, voorzien van degelijke didactische ondersteuning; bijhorende teksten, handouts, beoordeling eindwerk , certificaat, ; Koffie/thee met versnapering en broodjeslunch; proclamatie-bijeenkomst & receptie.

Exclusief: 2 handboeken, verplaatsingsvergoedingen en eventueel bijkomende onvoorziene kosten.

 

Buiten de tegemoetkoming door de IE-DP is er nog de mogelijkheid om  eventueel speciale tussenkomsten te bekomen vanwege de overheid.

 

● OVERHEIDSTEGEMOETKOMINGEN

De School of Experiential-Dialectical Psychodrama (IE-DP) is als opleidingsverstrekker officieel erkend voor de volgende tegemoetkomingen verleend door de VDAB en de Vlaamse Gemeenschap.

 

▪ KMO-Portefeuille (KMO-P)

De KMO-P is een zeer belangrijke subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse KMO’s en vrije beroepen.

indien je verbonden bent aan een KMO, kan je  een belangrijke tegemoetkoming krijgen (tot 40%) voor je “opleidingskosten” (omschrijving zie hoger) via de Vlaamse Gemeenschap.

In tegenstelling tot het bekomen van OC (cf infra) vereist een KMO-P geen voorafgaande  loopbaanbegeleiding en is financieel ook interessanter dan OC.  

Een vergoedingscombinatie via KMO-P en OC is niet mogelijk.

TIP: Informeer zo snel mogelijk of je voor een KMO-P in aanmerking komt. Zoja, kan je (na vergoeding van het voorschot voor de eerste module) reeds je  aanvraag  bij de bevoegde dienst indienen voor Module 1 en ev. ook reeds voor Module 2.

INFO zie: www.KMOportefeuille.be  (klik op "Hoe registreren en aanmelden") of bel naar het gratis telefoon-nummer 1700.

 

▪ Opleidingscheques (OC)

Omwille van een nieuwe regeling vanwege de overheid t.a.v. hooggeschoolden, kan je slechts OC aanvragen na het verkrijgen van een attest (via een, weliswaar vrij eenvoudige, loopbaanbegeleiding) waarin de Eenjarige Basisopleiding in de Experiëntiële & Ontwikkelingsgerichte Kinder-Jeugdpsychtherapie wordt vermeld als noodzakelijk opleidings-item binnen je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

TIP: Indien je denkt dat je voor OC in aanmerking komt (en niet voor KMO-P) start dan zo snel mogelijk met een erkende loopbaanbegeleiding!!!

INFO zie: website http://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml of mail naar opl.cheque@vdab.be of bel het gratis nummer 0800 30 700

 

▪ Betaald Educatief Verlof (BEV)

BELANGRIJKE OPMERKING: In het kader van de 6de staatshervorming werd de regeling voor BEV geregionaliseerd, met ingang van 1 juli 2014. Na informatie bij de bevoegde dienst blijkt dat de huidige regeling voorlopig onveranderd blijft. Derhalve geldt (voorlopig) nog steeds de onderstaande info.

 

Een BEV-tegemoetkoming kan omschreven worden als het recht toegekend aan werknemers uit de privé-sector om erkende opleidingen te volgen en op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon.

BEV kan wel eventueel gecombineerd worden met KMO-P of OC.

TIP: Informeer zo snel mogelijk of je voor BEV in aanmerking komt. Zoja, kan je het nodige  attestformulier om in te dienen bij jouw werkgever, reeds begin oktober aanvragen bij  leni.deneve@ugent.be

INFO zie:  http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=536  of bel naar: 02 553 18 00.

 

●INSCHRIJVING

Om in te schrijven stuur het (volledig ingevuld) aanmeldingsformulier op, samen met een kopie

van jouw diploma (of desnoods een getuigschrift/puntenbriefje van je laatste masters-opleidingsjaar)

Je zal dan na ong. een week bericht krijgen of je voldoet aan de basisvoorwaarden, en zo ja, een betalingsformulier ontvangen. Na storting van een voorschot (200€), is jouw deelname aan Module 1 verzekerd. Rest opleidingskosten 1e module, en voorschot voor Module 2 (200€), te vergoeden voor 1 sept.  Rest opleidingskosten 2e module te vergoeden voor 31 december.

 

BELANGRIJKE OPMERKING: Voor geïnteresseerden die voldoen aan de opleidingsvoorwaarden (Zie hoger onder “Doelgroep”) is het aangeraden zo snel  mogelijk het aanmeldingsformulier in te sturen, daar het aantal deelnemers beperkt is. Indien je dan (na uitnodiging tot het betalen van een voorschot) hier niet op inging, en de opleiding is volzet, kan je wel op een wachtlijst komen voor het volgend academiejaar (20-21). Geïnteresseerden die reeds van vorig jaar op de wachtlijst staan zullen rond 15 feb. 1919 worden uitenodigd voor ev. deelname aan de eerstvolgende 19-20 opleidingscyclus. Ten laatste 15 maart 1919 moet het aanmeldingsformulier dan worden ingestuurd. Na die datum wordt geen voorrangsdeelname meer verleend.

AANMELDINGSFORMULIER

(Opleidingscyclus 2019-2020)

Hierbij stel ik mij kandidaat tot deelname aan de Eenjarige Basisopleiding in de

    Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte Kinder- en Jeugdpsychotherapie

 

      (Indien handschrift, in hoofdletters invullen)

     NAAM:.....................................VOORNAAM:..........................GEBOORTEDATUM....../....../19....

     BASISDIPLOMA:.........................................................RICHTING............................................

     IK BEN AFGESTUDEERD IN HET JAAR:..........INSTELLING..........................................................

     IK BEN NU IN MIJN LAATSTE  MASTER-JAAR: Ja/Nee (onderstreep wat past) Indien Ja, RICHTING:..................

     IK BEN NU AFGESTUDEERD MAAR WERKLOOS MET ATTEST “IN BEROEPSINSCHAKELINGSTIJD”Ja/nee

     IK STA REEDS OP DE WACHTLIJST VOOR DEELNAME AAN DE 19-20 CYCLUS Ja/nee  (onderstreep wat past)

     

      THUISADRES: ..................................................................................................................

     TEL:.........................FAX.........................E-MAIL:

      WERKADRES:....................................................................................................................

     TEL……………………….......FAX…………………….......E-MAIL:

     ACTUELE WERKSETTING (indien je werkt: korte omschrijving; incl. timing): ..................................

      .....................................................................................................................................

      .....................................................................................................................................

           

      IK KOM VERMOEDELIJK IN AANMERKING VOOR HET VERKRIJGEN VAN BETAALD EDUCATIEF VERLOF                                              

                                       INDIEN JA: Vermoedelijk Van ......................   Tot  ......................

      

      IK KOM VERMOEDELIJK IN AANMERKING VOOR HET VERKRIJGEN VAN

      OPLEIDINGSCHEQUES  INDIEN JA: Vermoedelijk Van .......................  Tot........................

 

     IK KOM VERMOEDELIJK IN AANMERKING VOOR TEGEMOETKOMING VIA

        KMO-PORTEFEUILLE      INDIEN JA: Vermoedelijk Van .......................  Tot......................

 

     EVENTUELE VRAGEN/OPMERKINGEN: .....................................................................................

     .....................................................................................................................................

     .....................................................................................................................................

 

     Datum...............................                                               Handtekening   (naam)  

                                                                             

                                                                                                 ……………………………..   

 

Gelieve (1)dit aanmeldingsformulier te mailen naar Leni.Deneve@UGent.be, (2) een copie van je identiteitskaart en diploma (voor de masters-studenten: een getuigschrift/puntenbriefje van je laatste, opleidingsjaar) te sturen naar volgend  adres:

                                           School  of Experiential-Dialectical Psychodrama (IE-DP)

       Bergwegel 74, B-9820 Merelbeke, België

 

Je kan het aanmeldingsformulier (1)downloaden in je pc; (2) invullen; en (3) via copy/paste rechtstreeks in een email (of als attach bij  een email) versturen naar: Leni.Deneve@UGent.be

en achteraf met de post de nodige stukken nasturen.

TIP: Je kan eventueel ook de copie van je identiteitskaart en diploma (of getuigschrift) samen met je aanmeldingsformulier  in gescande pdf-vorm als een attachment bij je mail opsturen.

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••